รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารท้องถิ่น
Journal Name : Local Administration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LAJ
ISSN : 1906-103X
E-ISSN : 2730-1834
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น / College of Local Administration, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cola.laj@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :