รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารท้องถิ่น
Total Citations : 24
Total Publications : 431
Journal Name : Local Administration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LAJ
ISSN : 1906-103X
E-ISSN : 2730-1834
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น / College of Local Administration, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cola.laj@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
6
3
4
5
1
0
0
Publication
40
42
32
31
36
39
42
24
0
0
Citation / Publication
0
0
0.03
0.19
0.08
0.1
0.12
0.04
0
0