รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารท้องถิ่น
Total Citations : 281
Total Publications : 407
Journal Name : Local Administration Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร. กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LAJ
ISSN : 1906-103X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น / College of Local Administration, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cola.laj@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/colakkujournals
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
34
8
26
26
44
46
44
24
0
0
Publication
40
40
40
42
32
31
36
39
42
0
Citation / Publication
0.85
0.2
0.65
0.62
1.38
1.48
1.22
0.62
0
0