รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารปกครอง
Total Citations : 8
Total Publications : 213
Journal Name : Governance Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ชื่อย่อของวารสาร : กบป
Abbreviation Name: GJL
ISSN : 2697-4029
E-ISSN : 2773-9791
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Faculty of Political Science Law, Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : n-akahat@hotmail.co.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2286-9328, วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | Journal of Political Science and Law Kalasin Rajabhat University
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN : 2286-9328, วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | Political Science and Law Journal Kalasin University

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  2
  5
  0
  1
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  17
  53
  54
  48
  41
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0.04
  0.09
  0
  0.02
  0
  0