รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารปกครอง
Journal Name : Governance Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ชื่อย่อของวารสาร : กบป
Abbreviation Name: GJL
ISSN : 2697-4029
E-ISSN : 2773-9791
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Faculty of Political Science Law, Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : n-akahat@hotmail.co.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-8589
  • Formerly known as pISSN: 2286-9328
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.5 No.2 (2016) - Vol.12 No.2 (2023)