รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
Journal Name : Journal of Educational Administration and Supervision
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOEAS
ISSN : 1906-4950
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Department of Educational Administration and Development, Faculty of Education, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : thatchai.c@msu.ac.th
Website : http://www.edu.msu.ac.th/JAD/home/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 (Vol.8 No.1 2017) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | Political Science and Law Journal Kalasin University