รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา
Journal Name : Journal of Educational Administration and Supervision
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Thatchai Chittranun (ผศ. ดร.ธัชชัย จิตรนันท์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOEAS
ISSN :
E-ISSN : 3027-8481
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Department of Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : edujournal.as@gmail.com
Website : https://so20.tci-thaijo.org/index.php/JAD/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-4950, 1906-4950
  • Published Issue in New Journal Name Since Vol.8 No.1 (2017)
  • An online-only Journal Since Vol.15 No.1 (2024)