รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบัญชีและการจัดการ
Total Citations : 78
Total Publications : 522
Journal Name : Journal of Accountancy and Management
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7933
E-ISSN : 2730-3276
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Accounting and Management, Mahasarakrm University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nattakan.j@acc.msu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbs/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
9
15
9
8
11
4
4
0
0
Publication
38
60
89
45
59
62
66
68
35
0
Citation / Publication
0.18
0.15
0.17
0.2
0.14
0.18
0.06
0.06
0
0