รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบัญชีและการจัดการ
Journal Name : Journal of Accountancy and Management
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7933
E-ISSN : 2730-3276
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Accounting and Management, Mahasarakrm University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nattakan.j@acc.msu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เป็นต้นไป