รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบัญชีและการจัดการ
Total Citations : 4
Total Publications : 607
Journal Name : Journal of Accountancy and Management
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7933
E-ISSN : 2730-3276
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Accounting and Management, Mahasarakrm University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nattakan.j@acc.msu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
Publication
89
45
59
62
66
68
62
54
4
0
Citation / Publication
0
0.02
0.02
0
0
0.01
0.02
0
0
0