รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบัญชีและการจัดการ
Total Citations : 69
Total Publications : 521
Journal Name : Journal of Accountancy and Management
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7933
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Accounting and Management, Mahasarakrm University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nattakan.j@acc.msu.ac.th
Website : http://www.mbs.msu.ac.th/ej/ ,https://www.tci-thaijo.org/index.php/mbs/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
7
15
7
7
11
3
2
0
0
Publication
38
60
89
45
59
62
66
68
34
0
Citation / Publication
0.16
0.12
0.17
0.16
0.12
0.18
0.05
0.03
0
0