รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Total Citations : 17
Total Publications : 101
Journal Name : Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJNMP
ISSN : 2408-1280
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kornpapat3@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/apnj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
5
5
6
0
1
0
0
Publication
0
0
15
13
13
28
17
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.38
0.38
0.21
0
0.07
0
0