รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Journal Name : Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJNMP
ISSN : 2408-1280
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kornpapat3@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/apnj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :