รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Total Citations : 23
Total Publications : 84
Journal Name : Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJNMP
ISSN : 2408-1280
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในกระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kornpapat3@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/apnj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
3
3
2
6
6
3
0
Publication
0
0
0
0
15
13
13
28
14
1
Citation / Publication
0
0
0
0
0.2
0.15
0.46
0.21
0.21
0