รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
Total Citations : 118
Total Publications : 226
Journal Name : Journal of Public Relations and Advertising
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPRAD
ISSN : 1906-2230
E-ISSN : 2673-009X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ภาควิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.pradchula@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jprad/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
25
28
15
2
10
2
2
4
0
0
Publication
16
16
15
14
17
17
24
15
17
0
Citation / Publication
1.56
1.75
1
0.14
0.59
0.12
0.08
0.27
0
0