รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
Total Citations : 45
Total Publications : 226
Journal Name : Nursing Public Health and Education Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทักษิกา ชัชวรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
Abbreviation Name: Nursing Public Health and Education Journal
ISSN : 0859-3949
E-ISSN : 2651-1908
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา / Boromarajonani College of Nursing, Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@bcnpy.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
9
7
7
15
2
4
0
0
Publication
8
0
20
23
27
39
36
47
26
0
Citation / Publication
0.13
0
0.45
0.3
0.26
0.38
0.06
0.09
0
0