รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
Total Citations : 36
Total Publications : 226
Journal Name : Nursing Public Health and Education Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พิมพิมล วงศ์ไชยา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-3949
E-ISSN : 2651-1908
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา / Boromarajonani College of Nursing, Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@bcnpy.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : เปลี่ยน E-ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ E-ISSN : 2773-9341, วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ | Journal of Nursing and Health Research ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
5
3
2
8
9
6
2
0
0
Publication
20
23
27
39
36
47
26
0
0
0
Citation / Publication
0
0.22
0.11
0.05
0.22
0.19
0.23
0
0
0