รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Journal Name : The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. กาญจนา สุทธิเนียม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNMH
ISSN : 0857-4553
E-ISSN : 2773-9171
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : psychonursejournal@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :