รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Journal Name : Journal of Nursing and Health Care
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2351-0358
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jnatned@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-8842, วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ