รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Total Citations : 177
Total Publications : 434
Journal Name : Journal of Nursing and Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JONAE
ISSN : 1906-1773
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nursing2551@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-0405, วารสารการศึกษาพยาบาล | Journal of Nursing Education

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
15
20
22
20
10
3
10
1
1
0
Publication
32
41
41
44
35
30
41
35
33
0
Citation / Publication
0.47
0.49
0.54
0.45
0.29
0.1
0.24
0.03
0.03
0