รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Total Citations : 825
Total Publications : 400
Journal Name : Journal of Nursing and Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JONAE
ISSN : 1906-1773
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nursing2551@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JNAE
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-0405, วารสารการศึกษาพยาบาล | Journal of Nursing Education

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
184
83
104
83
67
61
23
12
1
0
Publication
27
32
41
41
44
35
30
41
33
1
Citation / Publication
6.81
2.59
2.54
2.02
1.52
1.74
0.77
0.29
0.03
0