รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
Journal Name : Journal of Nursing and Education
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JONAE
ISSN : 1906-1773
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nursing2551@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JNAE
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0858-0405, วารสารการศึกษาพยาบาล | Journal of Nursing Education