รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 112
Total Publications : 524
Journal Name : Buffalo Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Sunpetch Sophon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Buffalo Bull.
ISSN : 0125-6726
E-ISSN : 2539-5696
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : International Buffalo Information Center, Office of the University Library, Kasetsart University, P.O. BOX 1084, Bangkok 10903
เจ้าของ : ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Internation Buffalo lnformation Center (lBlC), Office of the University Library, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : brahmancattle@gmail.com, chalermdej.t@ku.th
Website : http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Veterinary
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
3
14
3
2
1
0
0
0
0
0
Publication
42
45
74
60
97
88
75
43
0
0
Citation / Publication
0.07
0.31
0.04
0.03
0.01
0
0
0
0
0