รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Buffalo Bulletin
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Sunpetch Sophon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Buffalo Bull.
ISSN : 0125-6726
E-ISSN : 2539-5696
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : International Buffalo Information Center, Office of the University Library, Kasetsart University, P.O. BOX 1084, Bangkok 10903
เจ้าของ : ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Internation Buffalo lnformation Center (lBlC), Office of the University Library, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : brahmancattle@gmail.com, chalermdej.t@ku.th
Website : https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Veterinary
หมายเหตุ :