รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
Journal Name : Journal of Professional Routine to Research
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.นพพล อรุณรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPR2R
ISSN : 2392-5671
E-ISSN : 2392-568X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : noppol.aru@mahidol.ac.th, noppol.aru@mahidol.edu
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ ตั้งแต่ Vol.11 No.2 (2024)