รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Total Citations : 66
Total Publications : 305
Journal Name : Journal of Community Development and Life Quality
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCDLQ
ISSN : 2630-0443
E-ISSN : 2630-0451
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ja.sanchai@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2286-9824

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
7
13
14
6
13
10
3
0
0
Publication
37
36
36
36
47
30
30
53
0
0
Citation / Publication
0
0.19
0.36
0.39
0.13
0.43
0.33
0.06
0
0