รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
Journal Name : Journal of Community Development and Life Quality
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCDLQ
ISSN : 2630-0443
E-ISSN : 2630-0451
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ja.sanchai@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JCDLQ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2286-9824