รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Journal Name : Human Resource and Organization Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assistant Professor Kritkorn Nawakitphaitoon, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HRODJ
ISSN : 1906-7321
E-ISSN : 2730-2946
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ ชั้น 1 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / Graduate School of Human Resource Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hrodjournal@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :