รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาท้องถิ่น
Journal Name : Local Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3630
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 5 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
เจ้าของ : โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : editor@ldj.in.th
Website : http://www.lpdi.go.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :