รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาท้องถิ่น
Total Citations : 45
Total Publications : 38
Journal Name : Local Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3630
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 5 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300
เจ้าของ : โครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : editor@ldj.in.th
Website : http://www.lpdi.go.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Publication
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0