รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มานพ คณะโต, ผศ.พญ. วริสรา ลุวีระ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2287-0075
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chdkku2560@gmail.com
Website : https://home.kku.ac.th/chd/index.php?lang=en
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :