รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.มานพ คณะโต, รศ. พญ. วริสรา ลุวีระ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-8082
E-ISSN : 3027-8104
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chdkku2560@gmail.com
Website : https://chdkkujournal.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2287-0075
  • An online-only Journal