รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวัดผลการศึกษา
Journal Name : Journal of Education Measurement
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEM
ISSN : 0125-3778
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ubib_p@hotmail.com
Website : http://eptb.swu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :