รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEM-MSU
ISSN :
E-ISSN : 2651-1444
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tatsirin.s@msu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ยกเลิก ISSN : 0858-5520
  • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว ตั้งแต่ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป