รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Total Citations : 331
Total Publications : 543
Journal Name : Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEM-MSU
ISSN : 0858-5520
E-ISSN : 2651-1444
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tatsirin.s@msu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
54
20
17
9
16
13
15
6
0
0
Publication
35
49
40
50
63
79
45
43
0
0
Citation / Publication
1.54
0.41
0.43
0.18
0.25
0.16
0.33
0.14
0
0