รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal Name : Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
ชื่อย่อของวารสาร : กาสะลองคำ
Abbreviation Name: KSK
ISSN : 1906-3016
E-ISSN : 2697-5017
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Research and Development Institute, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rdi@crru.ac.th,kasalongkham.crru@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ksk
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :