รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
Journal Name : The Journal of Development Administrator Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JDAR
ISSN :
E-ISSN : 2730-2075
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 02-1601240
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : touch_life@outlook.co.th, journal.dar@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-2219
  • An online-only Journal Since Vol.14 No.1 (2024)