รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
Total Citations : 1
Total Publications : 139
Journal Name : The Journal of Development Administrator Research
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JDAR
ISSN : 1905-2219
E-ISSN : 2730-2075
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300 02-1601240
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : touch_life@outlook.co.th, journal.dar@gmail.com
Website : http://journal.ssru.ac.th/index.php/JDAR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
16
20
23
47
33
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.02
0
0
0