รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
Journal Name : The Journal of Administration Development Research
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-456X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ) เลขที่ 140 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bestphd@hotmail.com
Website : http://www.CFSTHAILAND.COM
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :