รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Total Citations : 81
Total Publications : 291
Journal Name : Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Paisarn Muneesawang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCDR-HS
ISSN : 1905-7121
E-ISSN : 2539-5521
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / Graduate School, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jcdr-hs@nu.ac.th
Website : http://www.journal.nu.ac.th/JCDR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | Journal of Community Development Research

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
13
13
11
13
4
15
5
0
0
Publication
0
0
0
16
36
45
61
60
40
33
Citation / Publication
0
0
0
0.69
0.36
0.09
0.25
0.08
0
0