รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Dr. Watana Padgate
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCDR-HS
ISSN : 1905-7121
E-ISSN : 2539-5521
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / Graduate School, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jcdr-hs@nu.ac.th
Website : http://www.journal.nu.ac.th/JCDR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน | Journal of Community Development Research