รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการศึกษาพยาบาล
Journal Name : Journal of Nursing Education
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-0405
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ส่วยการพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สถาบันพระบรมราชชนก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 1906-1773, วารสารการพยาบาลและการศึกษา | Journal of Nursing and Education (Vol.1 No.1 2007 - present)