รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Total Citations : 254
Total Publications : 322
Journal Name : Journal of Education and Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : ศรีวรรณ ยอดนิล
ชื่อย่อของวารสาร : กศพส
Abbreviation Name: JESD
ISSN : 1905-2693
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบุณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supukjira@hotmail.com, sriwan@buu.ac.th
Website : https://edu.buu.ac.th/vesd/vesd_journal.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
24
42
33
30
12
8
1
3
0
0
Publication
8
18
28
41
48
46
44
0
0
0
Citation / Publication
3
2.33
1.18
0.73
0.25
0.17
0.02
0
0
0