รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Journal Name : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHEALTH
ISSN : 0859-5453
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tmorns@gmail.com
Website : https://thaidj.org/index.php/tjha/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :