รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสารมวลชน
Total Citations : 12
Total Publications : 107
Journal Name : Journal of Mass Communication
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMC
ISSN : 1906-2591
E-ISSN : 2673-0545
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalmc.cmu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
1
3
0
0
1
0
Publication
0
0
16
10
12
12
16
19
12
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.08
0.25
0
0
0.08
0