รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการสื่อสารมวลชน
Journal Name : Journal of Mass Communication
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMC
ISSN : 1906-2591
E-ISSN : 2673-0545
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalmc.cmu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-0665, eISSN: 2985-0673