รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Journal Name : Journal of Vocational and Technical Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ชื่อย่อของวารสาร : วกอท.
Abbreviation Name: JVTE.
ISSN : 2229-1806
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th
Website : http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นฉบับสุดท้าย