รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการเกษตรราชภัฏ
Total Citations : 27
Total Publications : 160
Journal Name : Rajabhat Agriculture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อ.โดม หาญพิชิตวิทยา
ชื่อย่อของวารสาร : ว.การเกษตรราชภัฏ
Abbreviation Name: Raj.Agr.J.
ISSN : 1686-5103
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rajeditor@ubru.ac.th
Website : http://kjna.ubru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
4
1
2
2
2
0
0
0
0
Publication
21
20
20
20
16
16
18
15
0
0
Citation / Publication
0.24
0.2
0.05
0.1
0.13
0.13
0
0
0
0