รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการเกษตรราชภัฏ
Journal Name : Rajabhat Agriculture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จุฑามาศ สิทธิวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.การเกษตรราชภัฏ
Abbreviation Name: Raj.Agr.J.
ISSN : 1686-5103
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rajeditor@ubru.ac.th
Website : http://kjna.ubru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Immunology and Microbiology
หมายเหตุ :