รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
Total Citations : 83
Total Publications : 411
Journal Name : Journal of Politics, Administration and Law
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารการเมือง
Abbreviation Name: J.Politics,Admin.Law
ISSN : 1906-506X
E-ISSN : 2697-4975
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Political Science and Law, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : polscilawjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
11
11
8
6
15
7
0
0
0
Publication
28
40
28
37
43
51
63
63
27
0
Citation / Publication
0.25
0.28
0.39
0.22
0.14
0.29
0.11
0
0
0