รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
Total Citations : 22
Total Publications : 411
Journal Name : Journal of Politics, Administration and Law
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ว่าที่เรือตรี ดร. เอกวิทย์ มณีธร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารการเมือง
Abbreviation Name: J.Politics,Admin.Law
ISSN : 1906-506X
E-ISSN : 2697-4975
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Political Science and Law, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : polscilawjournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
2
2
3
1
1
2
1
0
0
Publication
28
37
43
51
63
63
27
0
0
0
Citation / Publication
0.04
0.05
0.05
0.06
0.02
0.02
0.07
0
0
0