รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการเมืองการปกครอง
Journal Name : Journal of Politics and Governance
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร : JOPAG
Abbreviation Name: JOPAG
ISSN : 2228-8562
E-ISSN : 2697-3790
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
เจ้าของ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / College of Politics and Governance, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : copagjournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jopag
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :