รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Total Citations : 229
Total Publications : 192
Journal Name : Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Vichai Chokevivat M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Trad Alt Med
ISSN : 1685-991X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chantra.i@dtam.mail.go.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
26
11
5
17
14
10
6
1
0
0
Publication
16
21
11
20
19
22
32
13
0
0
Citation / Publication
1.63
0.52
0.45
0.85
0.74
0.45
0.19
0.08
0
0