รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Total Citations : 187
Total Publications : 190
Journal Name : Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Vichai Chokevivat M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Trad Alt Med
ISSN : 1685-991X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chantra.i@dtam.mail.go.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
24
10
2
13
10
5
2
0
0
Publication
18
16
21
11
20
19
22
32
11
0
Citation / Publication
0.11
1.5
0.48
0.18
0.65
0.53
0.23
0.06
0
0