รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Journal Name : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Vichai Chokevivat M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Trad Alt Med
ISSN : 1685-991X
E-ISSN : 2730-2652
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health, Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chantra.i@dtam.mail.go.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :