รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Total Citations : 38
Total Publications : 265
Journal Name : Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Vichai Chokevivat M.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Thai Trad Alt Med
ISSN : 1685-991X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chantra.i@dtam.mail.go.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTTAM
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
6
4
4
6
2
6
1
5
0
0
Publication
16
21
11
20
19
22
32
41
45
0
Citation / Publication
0.38
0.19
0.36
0.3
0.11
0.27
0.03
0.12
0
0