รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Journal of Medicine and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Med Health Sci
ISSN : 2651-1886
E-ISSN : 2651-2084
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยลและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.medswu@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-3299
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1-2 (2004)