รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Total Citations : 153
Total Publications : 304
Journal Name : Journal of Medicine and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Med Health Sci
ISSN : 2651-1886
E-ISSN : 2651-2084
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยลและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120037-395451-7 ต่อ 60428-9
เจ้าของ : ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.medswu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0859-3299, เวชสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Medical Journal of Srinakharinwirot

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
27
6
9
21
26
5
7
1
0
0
Publication
17
18
16
23
29
20
26
33
21
0
Citation / Publication
1.59
0.33
0.56
0.91
0.9
0.25
0.27
0.03
0
0