รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Journal Name : Advanced Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Abbreviation Name: Adv Sci J
ISSN : 2822-0900
E-ISSN : 2822-0879
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : advscij@bsru.ac.th
Website : https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-9980