รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Journal Name : Advanced Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Abbreviation Name: Adv Sci J
ISSN : 1513-9980
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thiengui@yahoo.com
Website : http://sci.bsru.ac.th/advscij/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :