รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกุมารเวชศาสตร์
Total Citations : 39
Total Publications : 474
Journal Name : Thai Journal of Pediatrics
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารกุมารเวชศาสตร์
Abbreviation Name: Thai J Pediatr
ISSN : 0858-0944
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Yong.P@chula.ac.th
Website : http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/10/162
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
7
7
5
3
2
1
0
0
0
0
Publication
42
42
36
36
36
36
35
38
43
0
Citation / Publication
0.17
0.17
0.14
0.08
0.06
0.03
0
0
0
0