รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกุมารเวชศาสตร์
Journal Name : Thai Journal of Pediatrics
ชื่อบรรณาธิการ : พลตรี ศ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารกุมารเวชศาสตร์
Abbreviation Name: Thai J Pediatr
ISSN :
E-ISSN : 3027-8422
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Thaipediatrics@gmail.com
Website : https://he04.tci-thaijo.org/index.php/TJP/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-0944
  • An online-only Journal