รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกุมารเวชศาสตร์
Journal Name : Thai Journal of Pediatrics
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารกุมารเวชศาสตร์
Abbreviation Name: Thai J Pediatr
ISSN : 0858-0944
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไย/สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : Yong.P@chula.ac.th
Website : http://www.thaipediatrics.org/pages/Doctor/Detail/10/162, https://www.thaipediatrics.org/?cat=26
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ :