รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
Total Citations : 6
Total Publications : 65
Journal Name : Thai Industrial Engineering Network Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ชื่อย่อของวารสาร : IENJ
Abbreviation Name: IENJ
ISSN : 2408-2635
E-ISSN : 2673-0006
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ienetworkjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ienj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
Publication
0
0
0
0
12
24
13
16
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.17
0.04
0.15
0.06
0
0