รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
Total Citations : 6
Total Publications : 90
Journal Name : Thai Industrial Engineering Network Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ชื่อย่อของวารสาร : IENJ
Abbreviation Name: IENJ
ISSN : 2408-2635
E-ISSN : 2673-0006
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ienetworkjournal@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
1
1
1
0
3
0
0
Publication
0
0
12
24
13
16
17
8
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.04
0.08
0.06
0
0.38
0
0