รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
Journal Name : Thai Industrial Engineering Network Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ชื่อย่อของวารสาร : IENJ
Abbreviation Name: IENJ
ISSN : 2408-2635
E-ISSN : 2673-0006
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ienetworkjournal@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :