รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Songklanakarin Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ทันต.สงขลานครินทร์
Abbreviation Name: Songklanakarin Dent. J.
ISSN : 2350-9775
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaimongk@hotmail.com
Website : http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :