รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Total Citations : 0
Total Publications : 28
Journal Name : Math Journal by the Mathematical Association of Thailand
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. วาสนา สุขกระสานติ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารคณิตศาสตร์
Abbreviation Name: Mathematical Journal
ISSN : 0858-4788
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / The Mathematical Association of Thailand under the Patronage of His Majesty the King
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : maththaiorg@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJMATh
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Mathematics
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
14
14
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0