รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Pattaraluk Chinpraphap (ดร.ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ)
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารครุพิบูล
Abbreviation Name: Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Raj
ISSN : 3027-7701
E-ISSN : 3027-771X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edujournal@psru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsru
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2351-0943, eISSN: 2586-8969