รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารครุพิบูล
Abbreviation Name: Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Raj
ISSN : 2351-0943
E-ISSN : 2586-8969
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psrueduj@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsru
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :