รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Total Citations : 4
Total Publications : 79
Journal Name : Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารครุพิบูล
Abbreviation Name: Journal of Faculty of Education Pibulsongkram Raj
ISSN : 2351-0943
E-ISSN : 2586-8969
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psrueduj@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
Publication
0
11
15
9
10
22
12
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.22
0
0.05
0.08
0
0
0