รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Total Citations : 41
Total Publications : 509
Journal Name : Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2699
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rmuedu.joe@gmail.com
Website : http://edurmu.org/journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
27
0
5
1
2
0
0
0
0
Publication
32
38
0
50
50
42
60
117
95
1
Citation / Publication
0.13
0.71
0
0.1
0.02
0.05
0
0
0
0