รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1685-2699
E-ISSN : 2630-0125
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 110 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Education, Rajabhat Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rmuedu.joe@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :