รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Education Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CUEDUJ
ISSN : 0859-8835
E-ISSN : 2651-2017
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cujournaledu@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :