รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 439
Total Publications : 1037
Journal Name : Journal of Education Studies
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ และ ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CUEDUJ
ISSN : 0859-8835
E-ISSN : 2651-2017
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cujournaledu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
20
26
47
30
19
12
18
8
0
0
Publication
49
70
68
45
76
72
97
163
87
0
Citation / Publication
0.41
0.37
0.69
0.67
0.25
0.17
0.19
0.05
0
0