รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Total Citations : 15
Total Publications : 260
Journal Name : Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มจร
Abbreviation Name: Journal of Education MCU
ISSN : 2392-5507
E-ISSN : 2673-0030
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : yannawat9@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edmcu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 เป็นต้นไป, ISSN : 2392-5507

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
6
0
4
1
2
2
0
Publication
0
0
0
30
45
45
46
56
38
0
Citation / Publication
0
0
0
0.2
0
0.09
0.02
0.04
0.05
0