รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Total Citations : 10
Total Publications : 261
Journal Name : Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มจร
Abbreviation Name: Journal of Education MCU
ISSN : 2392-5507
E-ISSN : 2673-0030
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : yannawat9@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edmcu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN (Print) : 2392-5507 และเผยแพร่วารสารออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 (Vol.6 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
5
0
3
1
1
0
0
Publication
0
0
0
30
45
45
46
56
39
0
Citation / Publication
0
0
0
0.17
0
0.07
0.02
0.02
0
0