รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Educational Review Faculty of Educational in MCU
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.สมศักดิ์ บุญปู่
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ มจร
Abbreviation Name: Journal of Education MCU
ISSN :
E-ISSN : 2673-0030
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Education, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : yannawat9@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2392-5507
  • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2019)