รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Journal Name : Journal of Industrial Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIE
ISSN : 1685-3954
E-ISSN : 2651-0596
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.ided@kmitl.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :