รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Total Citations : 1088
Total Publications : 1143
Journal Name : Journal of Industrial Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIE
ISSN : 1685-3954
E-ISSN : 2651-0596
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.ided@kmitl.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JIE/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
107
152
139
114
84
47
46
18
2
0
Publication
73
77
80
78
244
87
80
70
83
0
Citation / Publication
1.47
1.97
1.74
1.46
0.34
0.54
0.58
0.26
0.02
0