รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารควบคุมโรค
Total Citations : 308
Total Publications : 347
Journal Name : Disease Control Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายอรรถพล ชีพสัตยากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Dis Control J
ISSN :
E-ISSN : 2651-1649
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมควบคุมโรค
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nujoy1978@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ : An online-only journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
12
14
14
29
25
40
18
7
1
0
Publication
35
38
34
34
33
40
40
40
53
0
Citation / Publication
0.34
0.37
0.41
0.85
0.76
1
0.45
0.18
0.02
0