รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารควบคุมโรค
Journal Name : Disease Control Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายอรรถพล ชีพสัตยากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Dis Control J
ISSN :
E-ISSN : 2651-1649
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมควบคุมโรค
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nujoy1978@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ : An online-only journal