รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารควบคุมโรค
Total Citations : 235
Total Publications : 304
Journal Name : Disease Control Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นายอรรถพล ชีพสัตยากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Dis Control J
ISSN :
E-ISSN : 2651-1649
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมควบคุมโรค
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nujoy1978@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/DCJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
หมายเหตุ : An online-only journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
12
12
10
20
15
22
7
0
0
Publication
0
35
38
34
34
33
40
40
40
10
Citation / Publication
0
0.34
0.32
0.29
0.59
0.45
0.55
0.18
0
0