รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Total Citations : 113
Total Publications : 289
Journal Name : Journal of Safety and Health
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSH
ISSN : 1905-8160
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Health Science Sukhothai, Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hsasosar123@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSH/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
5
2
14
8
22
6
5
2
0
Publication
24
17
7
20
39
29
17
17
9
0
Citation / Publication
0.25
0.29
0.29
0.7
0.21
0.76
0.35
0.29
0.22
0