รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Journal Name : Journal of Safety and Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปธานิน แสงอรุณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSH
ISSN :
E-ISSN : 3056-9540
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Health Science Sukhothai, Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Pathanin.san@stou.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-8160, eISSN: 2586-8918
  • An online-only Journal Since as eISSN: 3056-9540 Vol.17 No.1 (2024)