รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
Total Citations : 37
Total Publications : 312
Journal Name : Journal of Safety and Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปธานิน แสงอรุณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSH
ISSN : 1905-8160
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Health Science Sukhothai, Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hsasosar123@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSH
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
4
7
8
2
0
0
0
0
Publication
7
20
39
29
17
17
20
12
0
0
Citation / Publication
0
0
0.1
0.24
0.47
0.12
0
0
0
0