รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Journal Name : Journal of Isan Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8095
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalfcs@msu.ac.th
Website : https://culturalscience.msu.ac.th/journal/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม | Journal of isan Studies Cultural Diversity แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554