รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Journal Name : Journal of Home Economics
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-1384
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 538/2 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : homeeco_ru@hotmail.com
Website : http://www.thea.or.th/journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :