รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Journal Name : Quality of Life and Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวสกาวพร สุทธิสุท
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: QLLJ
ISSN : 1686-9443
E-ISSN : 2730-3195
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สโมสรเสือป่าวชิราวุธานุสรณ์ 38 ถ.วัดโพธิ์ไพโรจน์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
เจ้าของ : สโมสรเสือป่าวชิราวุธานุสรณ์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : healthlaw67@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/QLLJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :