รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Journal Name : Quality of Life and Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: QLLJ
ISSN : 1686-9443
E-ISSN : 2730-3195
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Center for Medical Law, Public Health, Environment and Science Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University Schedule of workshops
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chet.rat@mahidol.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/QLLJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :