รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-2960
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2586-8349, eISSN: 2697-4398