รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Total Citations : 56
Total Publications : 138
Journal Name : Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-2960
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสารใหม่ คือ ISSN: 2586-8349, Eye South East Asia ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 2558 (Vol.12 No.1 2017) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
1
0
0
4
0
0
0
0
0
Publication
5
11
9
13
18
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.4
0.09
0
0
0.22
0
0
0
0
0