รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
Journal Name : Journal of Psycho-Behavioral Science : Thai Behavioral System
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.โกศล มีคุณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-565X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tbs.nrct@yahoo.com
Website : http://www2.nrct.go.th/ePublishing/ejournalmoralbehavior.aspx
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :