รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยา
Total Citations : 39
Total Publications : 46
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-8627
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขาธิการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย (สำนักงานชั่วคราว) ห้อง 222 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25/66 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
เจ้าของ : สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : tvj@hotmail.com
Website : http://www.tpathai.org/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
10
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0.56
0
0
0
0
0
0
0
0