รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจิตวิทยา
Journal Name : Journal of Psychology
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-8627
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขาธิการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สำนักงานสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศ ไทย อาคารเกษมพัฒน์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เจ้าของ : สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tpa.thailand@hotmail.com
Website : http://thaipsychological.com/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology
หมายเหตุ :